Regulamin

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług przewozowych przez firmę EAST-LOGISTICS.

§ 2

EAST-LOGISTICS Maciej Witamborski ul. Kolejowa 15 22-500 Hrubieszów, Polska, NIP 9191774638 świadczy usługi w zakresie międzynarodowego przewozu osób.

§ 3

Złożenie zamówienia na stronach serwisu www.east-logistics.pl, e-mailowego lub telefonicznego stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usług.

§ 4

Osoba wyrażająca chęć przejazdu, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie www.east-logistics.pl (za potwierdzeniem pracowników) jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.

§ 5

Z przewozu może skorzystać każdy kto posiada dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż.

§ 6

Pasażer odpowiada za szkody, jakie ze swojej winy wyrządził PRZEWOŹNIKOWI lub innym pasażerom. Pasażer, który w skutek zaniedbania bądź w sposób umyślny spowoduje zanieczyszczenie pojazdu, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz PRZEWOŹNIKA kary umownej.

§ 7

Pasażer jest zobowiązany do:

a) posiadania ważnego dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu/karty ID) oraz innych wymaganych dokumentów (jak visa) i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;

b) oczekiwania pod umówionym adresem w godzinach ustalonych przez przewoźnika w dniu wyjazdu. Przewoźnik może poczekać do 15 minut za spóźniającym się pasażerem. W wyniku nie stawienia się kwadrans po umówionym czasie, Przewoźnik ma prawo do odmówienia realizacji usług.

c) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;

d) okazywania wymaganych dokumentów na wezwanie uprawnianych służb granicznych i celnych;

e) Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.

§ 8

Opłata za wykonanie usługi przewozowej pobierana jest zgodnie z uzgodnieniami: płatność przelewem na wyznaczone przez firmę konto, za pomocą karty płatniczej, systemu PayPal lub gotówką.

§ 9

EAST-LOGISTICS zastrzega sobie możliwość odwołania/odmówienia całego kursu lub poszczególnych zleceń z powodów technicznych (np. awaria auta) lub z powodów ekonomicznych (np. niewystarczająca liczba zleceń) w każdej chwili.

§ 10

Postanowienia końcowe:

a) niniejszy regulamin w każdym czasie może być udostępniony Zleceniodawcy.

b) zleceniodawca powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem przed zamówieniem przejazdu.

c) zmiany w niniejszym regulaminie będą ogólnodostępne na firmowej stronie internetowej w zakładce regulamin.

KURIER MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ BAGAŻU ZE WZGLĘDU NA PRZEPISY CELNE. PRZEDMIOTY NIEDOZWOLONE ULEGAJĄ KONFISKACIE.

W BAGAŻACH PODRĘCZNYCH I PODRÓŻNYCH ZABRONIONE JEST PRZEWOŻENIE M.IN.: NARKOTYKÓW ORAZ INNYCH NIELEGALNYCH PRZEDMIOTÓW.

PAPIEROSY, TYTOŃ ORAZ ALKOHOL MOŻNA PRZEWIEŹĆ WYŁĄCZNIE W ILOŚCI ZGODNEJ Z PRAWEM OBOWIĄZUJĄCYM W UE.